...

Μέτρηση και αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης

Η Ευγενία Μπέη μιλά στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών και αναλύει τη θεματολογία "Κατευθυντήριες οδηγίες μέτρησης και αξιολόγησης της αρτηριακής πίεσης".


Η πρόληψη είναι… τρόπος ζωής!

Η πρόληψη είναι… τρόπος ζωής!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.